Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Roovos Organisatieontwikkeling (hierna: Roovos), gevestigd aan de Nieuwe Teertuinen 24 1013LV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roovos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Organisatie- of praktijknaam
 • Geleverde diensten

Onze website heeft niet de mogelijkheid gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roovos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailingen
  Hiervoor gebruiken we Mailchimp. Mailchimp is een Amerikaanse tool waarmee Roovos de nieuwsbrieven en mailingen naar haar relaties verstuurt. Dit systeem is GDPR-compliant (GDPR is de Engelse benaming van de AVG en staat voor General Data Protection Regulation), beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor de persoon die de nieuwsbrief en mailingen verstuurt.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roovos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens die niet meer actief gebruikt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roovos verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roovos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Roovos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roovos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@roovos.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Roovos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Roovos wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roovos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roovos.nl.

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling Privacy